لینک خبری

با درود خدمت شما دوستان گرامی . وب سایت جدید صدرا نیوز به صورت کامل اپ شده است و اگر مشکلی در این رابطه دیدید می توانید با مدیریت تماس بگیرید.

اخبار ویژه

مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 93 درخصوص «نحوه تعيين و اعمال ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي»چیست؟

با توجه به اختلاف نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد در خصوص رشته محل های دانشگاه آزاد و اصرار وزارت علوم بر اجرای مصوبه 30/10/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر دانشگاه آزاد مبنی بر مرجع بودن کمیته 3 نفره موضوع مصوبه 14/02/1367 مجلس شورای اسلامی ،پایگاه خبری صدرا نیوز برای اولین بار متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 30/10/1393 و همچنین آیین‏ نامه اجرایی ماده واحده قانون تایید رشته‏ های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب  جلسه 212مورخ ۱۳۶۹-۰۱-۱۴  همین شورا را منتشر می نماید.

به گزارش پایگاه خبری صدرانیوز،این مصوبه برگرفته از جلسه 758 شورای محترم انقلاب فرهنگی بوده و براساس آن " كد رشته محل‌هايي كه مجوز شوراي گسترش آموزش عالي را ندارند، بايد حداكثر تا ارديبهشت ۱۳۹۴ تعيين تكليف شوند و مسئوليت بررسي و اعلام انطباق يا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد"

گفتنی است در بیانیه وزارت علوم به  مصوبه جلسه مورخ ۰۳/‏۱۰/‏۱۳۹۲‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده اما با جستجو در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین مصوبه ای دیده نشد.

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده واحده «نحوه تعيين و اعمال ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي»

مصوب ۷۵۸  جلسه مورخ ۱۳۹۳-۱۰-۳۰  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۴/۳۱۰۴/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۴-۰۲-۲۰
شرح:

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


دانشگاه آزاد اسلامي


شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني


ماده واحده «نحوه تعيين و اعمال ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي» كه در جلسه ۷۵۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر اساس پيشنهاد كميته منتخب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:


ماده واحده- «تعيين و اعمال ظرفيت پذيرش دانشجو در اجراي ماده ۱۷ اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي (مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، بر اساس احكام ذيل خواهد بود:


۱- توسعه آموزش عالي و پذيرش دانشجو بايد بر اساس نياز و قوانين و ضوابط كشور و براساس سياست كلي ابلاغي علم و فناوري و نقشه جامع علمي كشور و استانداردهاي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي كشور باشد و دانشگاه آزاد اسلامي موظف به رعايت آنها مي‌باشد.


۲- تعيين ظرفيت سالانه پذيرش دانشجو در تحصيلات تكميلي و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامي بايد حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد.


۳- مرجع تعيين ظرفيت و اعطاي مجوز كد رشته محل در كليه مقاطع، رشته‌ها وگرايش‌هاي علوم انساني، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و دفترچه پذيرش دانشجو در رشته محل‌هاي علوم انساني بايد قبل از انتشار به تأييد شوراي مذكور برسد.


۴-  كد رشته محل‌هايي كه مجوز شوراي گسترش آموزش عالي را ندارند، بايد حداكثر تا ارديبهشت ۱۳۹۴ تعيين تكليف شوند و مسئوليت بررسي و اعلام انطباق يا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.


۵- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش جامعي از وضعيت دانشگاه‌هاي غيردولتي- غيرانتفاعي، پيام نور و دانشگاه‌هاي جامع علمي- كاربردي تهيه و به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي طرح در شوراي عالي، ‌ارائه نمايد.»

*متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

آیین‏ نامه اجرایی ماده واحده قانون تایید رشته‏ های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

مصوب ۲۱۲  جلسه مورخ ۱۳۶۹-۰۱-۱۴  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۳۶۰/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۶۹-۰۲-۰۱
شرح:
ماده ۱ - کمیته ارزیابی موضوع تبصره ۴ ماده واحده باحضور هرسه عضورسمیت خواهد یافت وابلاغ تصمیمات کمیته باامضاء رییس کمیته (نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی ) انجام خواهد شد.

ماده ۲ - کمیته ارزیابی حسب مورد دردبیرخانه شورای گسترش آموزش عالی وزارت فرهنگ وآموزش عالی ویاوزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مستقر شده وفعالیت خواهد داشت وسوابق وصورتجلسات دردبیرخانه شورای گسترش مربوط نگهداری خواهد شد.

ماده ۳ - رشته های دانشگاه آزاد اسلامی نخست برطبق تقاضای دانشگاه آزاددر شورای گسترش هریک از دو وزارتخانه فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی بررسی خواهدشد. درصورتی که این رشته هاوکیفیت آنها باضوابط دو وزارتخانه منطبق نباشد ، این مواردباذکردلیل به دانشگاه اطلاع داده خواهدشدتاکمیته سه نفره ارزیابی به آنها رسیدگی نماید وتصمیم مقتضی اتخاذکند. این کمیته در ارزیابی خود میتوانداز نظرهای کارشناسانه شورای گسترش دو وزارتخانه وگروه های وابسته به آنها استفاده کند. وزارتخانه ها موظفند نظر خودرادرخصوص رشته های تحصیلی در ظرف یکماه به کمیته ارزیابی ابلاغ نماید.

ماده ۴ - کمیته ارزیابی موظف است که هنگام بررسی وارزیابی رشته های دانشگاه آزاد کلیه قوانین و مقررات آموزشی راکه به تصویب ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است رعایت نماید ، مگر مواردی که ناقص قانون مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

ماده ۵-درصورتی که کمیته ارزیابی تشخیص دهد که رشته ای بدلیل فقدان امکانات آموزشی وتوانایی دانشگاه قابل برگزارشدن نیست ، مواردنقص وکمبودهارابه اطلاع مقامات مسیول خواهد رساند تادانشگاه درصددرفع وجبران آنها برآید.

تبصره ۱-کمیته ارزیابی موارد نقص وکمبودها رابه اطلاع مقامات مسیول دانشگاه خواهدرساند ، واین کمیته لازم است برای رفع این کمبودها ونواقص ضرب الاجلی معین نماید.

تبصره ۲ - درمورد رشته های گروه پزشکی وپیراپزشکی تاکید می شود که هرگاه دانشگاه آزادنتواند کمبودها ونواقص هرکی از رشته های موجود رادرمهلت مقررشده برطرف کند وکیفیت این رشته ها رابه حدنصاب برساندبایداز پذیرش دانشجوی جدید خودداری کند، سپس اگر دانشگاه توانست سطح علمی این رشته هارابه سطح مورد قبول کمیته ارزیابی برساند باردیگرموضوع این رشته ها می تواندموردبررسی قرارگیرد.

تبصره ۳- دانشگاه آزاداسلامی مکلف است اطلاعات لازم رادراختیارکمیته ارزیابی قرارداده وهمکاری لازم باهیات هایی که بمنظور بازدید از امکانات واحدهای آن دانشگاه از سوی هریک ازوزارتخانه های ذیربط یاکمیته ارزیابی اعزام خواهندشد بنماید.

ماده ۶ - وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی صورت کلیه هزینه های اضافی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان وارزیابی رشته هاراتنظیم خواهند کرد واین صورت هزینه ها پس از تایید هیات سه نفره به دانشگاه آزاد اسلامی فرستاده خواهد شد ودانشگاه موظف است که حداکثر ظرف مدت سه ماه آنها رابپردازد.

ماده ۷ - تازمانی که یک یاچند رشته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاداسلامی تایید نشده است دانشگاه موظف است که اطلاعات مورد نیاز رابرای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان آن رشته به ضمیمه پرونده تحصیلی ایشان مطابق ضوابط جاری وزارت فرهنگ وآموزش عالی و وزات بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به این دو وزارتخانه ارسال نماید.

تبصره ۱- صدوردانشنامه دانش آموختگانی هم که رشته تحصیلی ایشان تایید شده است برطبق ضوابط جاری آموزش عالی مانند دانشگاههای دولتی انجام خواهد گرفت.

تبصره ۲ - دانشجویان رشته های گروه پزشکی دانشگاه آزاداسلامی همانند دانشجویان سایردانشگاه های علوپزشکی ملزم به رعایت ضوابط ومقررات آموزش عالی دراین رشته هاوهمچنین شرکت در امتحانات علوم پایه پزشکی وبالینی وامتحان جامعی که ازطرف وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی برگزار می شود خواهندبود.

ماده ۸ - وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی موظفندمدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را(درآینده طبق ضوابط جاری آموزش عالی ) بارعایت شرایص زیر ارزیابی کنند.

الف - دانشجویان باید ازطریق شرکت و موفقیت در آزمونهای ورودی رسمی (برای آنهاکه از این پس وارد می شوندطبق ضوابط آموزش عالی ) به دانشگاه آزاد اسلامی راه یافته باشند.

ب - دانشجویانی که از این پس وارد میشوند درهنگام ثبت نام وآغاز تحصیلات خود دردانشگاه آزاد اسلامی باید همه شرایط لازم برای ورود به دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی دولتی (از قبیل تعیین وضعیت نظام وظیفه و گزینش عمومی ) را طبق اساسنامه مصوب احراز کرده باشند.

تبصره ۱- داشتن مدرک تحصیلی معتبر درهرمقطع ( مدرک دیپلم برای دوره کارشناسی ومدرک لیسانس برای دوره کارشناسی ارشد وفوق لیسانس برای دوره دکترا) برای آنیده الزامی است صدور گواهینامه برای دانشجویان موجود نیز برای هرمقطع تحصیلی مشروط به داشتن گواهی نامه مقطع قبل می باشد که برای آنهایی که مدرک تحصیلی قبلی راندارند از راههای قانونی موجود یا ارزشیابی ارگان مربوط درصورت لزوم اقدام می شود.

چاپ ایمیل

درباره ما

صدرا نیوز یک وب سایت خبری مستقل بوده که وابستگی به هیچ جریان سیاسی نداشته و وفق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. . این وب سایت در سال 1391 فعالیت رسمی خودش را شروع کرده و سعی نموده در این مدت مستند ترین اخبار از معتبر ترین منابع موجود را دروب سایت نقل کند و گسترش دهد. این وب سایت به وسیله وب سایت سئو و بهینه سازان وب ایران برنامه نویسی گشته و پشتیبانی می گردد.